Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Předmětem těchto obchodních podmínek jsou definice a ustanovení, které upravují základní obchodní podmínky a vztahy mezi společností Purco s. r. o., IČ 28104463 (dále jen „prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující) a směřují k založení závazkového vztahu mezi dodavatelem a odběratelem. Tyto obchodní podmínky tvoří spolu s potvrzenou objednávkou, občanským a obchodním zákoníkem právní rámec daného závazkového vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a uzavřený smluvní vztah se v takovém případě řídí výhradně těmito obchodními podmínkami, pokud není s kupujícím písemně dohodnuto jinak.

 

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě, tj. v objednávce potvrzené prodávajícím. Údaje o zboží uvedené v internetovém obchodě, v prospektech a jiných tiskovinách vycházejí vždy z údajů poskytnutých od výrobců s tím, že prodávající upozorňuje kupujícího, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit změny specifikace výrobku. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců či jiných smluvních partnerů, a prodávající neodpovídá za jejich správnost či tiskové chyby. Kupující má právo před objednáním vznést žádost na případné prověření těchto údajů u prodávajícího. Obrázky u výrobků mohou být pouze ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení, obsahu setu více výrobků), rozhodující je vždy popiska výrobku, kde je výrobek detailně popsán.

 

3. Objednávka, uzavření smlouvy
K uzavření kupní smlouvy dojde odesláním objednávky ze strany prodávajícího. Prodávající akceptuje pouze objednávky zadané přes rozhraní internetového obchodu www.purco.cz

Objednávky, jejich změny, či stornování již uzavřených smluv jsou zásadně platné jedině tehdy, pokud byly ze strany prodávajícího učiněny či potvrzeny písemně e-mailem.

 

4. Cena, platební podmínky
Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné ke dni doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Ceny nezahrnují náklady na dopravu od prodávajícího ke kupujícímu, které jsou stanovovány individuálně nebo ceníkem prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo změny či aktualizace cen v případě změny dodavatelsko-odběratelských podmínek výrobců a smluvních partnerů, tyto změny jsou vždy průběžně uváděny v aktualizaci ceníků. Ceny uvedené v potvrzení objednávky jsou pro danou objednávku považovány za pevné bez ohledu na případné další aktualizace cen, není-li s kupujícím dohodnuto jinak.

Kupní cena je považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny uvedené v potvrzení objednávky na účet prodávajícího. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad, dodací a záruční list.

 

5. Dodací termíny
Dodacím termínem se rozumí doba mezi vyhotovením potvrzení objednávky a avízu kupujícímu o připravenosti zboží k odběru v provozovně prodávajícího popř. avízu o předání zboží přepravní společnosti. Závazným dodacím termínem je dodání do 2 pracovních dnů, pokud je objednané zboží skladem.

V případě, že objednané zboží není skladem, informuje prodávající neodkladně o termínu nového naskladnění kupujícího. V případě nesouhlasu s dodacím termínem lze objednávku po vzájemné dohodě zrušit.

Zvláštní pozornost je povinnen zákazník věnovat škodám vzniklým při přepravě, vždy si musí pečlivě zkontrolovat neporušenost a celistvost zásilky při předávání přepravní společností. V případě poškozeného balení je povinnen tuto skutečnost uvést písemně do předávacího protokolu přepravní společnosti, balení vyfotit a písemně naavizovat nejpozději do 3 dnů na email hracky@purco.cz. Na pozdější reklamace škod při přepravě bohužel nemůže být brán zřetel, podpisem převzetí bez výhrad zákazník přepravní společnosti potvrzuje, že zásilka byla předána v bezvadném stavu.

 

6. Místo plnění
Místem plnění je provozovna prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní firmě k dopravě k zákazníkovi, nebo je místem osobního odběru.

 

7. Záruka
Na zboží poskytuje prodávající záruku v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. Po dobu záruky prodávající zaručuje, že zboží bude po dobu záruční doby způsobilé k účelu, pro který je určeno.
Záruční podmínky jsou uvedeny v Reklamačním řádu.

V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. K prokázání záruční doby postačuje kupujícímu doklad o zakoupení (faktura). Pokud je na konkrétní zboží poskytována jiná záruka než 24 měsíců, prodávající prodávající uvede tuto skutečnost ve faktuře.

 

8. Odstoupení od smlouvy
Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 občanského zákoníku, má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Před odesláním zboží prodávajícímu je v takovém případě povinen zaslat e-mailem či doporučeným dopisem formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu se zakoupeným zbožím nejpozději v poslední den zákonné 14 denní lhůty od převzetí zakoupené věci. Náklady na zaslání prodávajícímu hradí kupující. Pokud zaslané zboží není prodávajímu doručeno v originálním a nepoškozeném obalu, bude cena zboží ponížena o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním.

 

9. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Pokud by některé z ustanovení těchto obchodních podmínek či uzavřené smlouvy bylo nebo se v budoucnu stalo neplatným, zůstává tím platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smlouvy nedotčena. Neplatné ustanovení bude nahrazeno takovým ustanovením, které se bude co nejvíce blížit hospodářskému účelu původního ustanovení.
Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré zboží nabízené v elektronickém obchodě www.purco.cz

Copyright 2014 © Hračky Purco